Rabu, 21 September 2011

SimboL dan Font BB (balckberry)

Assalamualaikum ...
cuaca panas gini enaknya bb an kalau punya BB kalau g punya tapi ne mas bro ane punya simbolnya aja sapa yang pengen sedot lemayan buat gaya gaya an pake YM chat ma orang yang pake BB

ƪ‾ε‾ʃ ´▽` ¬¬ ƪ♥ε♥ʃ ⌣́_⌣̀ -̩̩̩-̗͡--̩̩̩͡. ┌п┐͡˘˛˘͡┌п┐ ¬͡_¬͡ ˆ⌣ˆ ◦⌣◦ ơ̴̴̮͡ơ̴̴͡ ※⌣※ ̃͡-̮̃̃͡͡-̮̃͡ ┌п┐►_◄ ¬_¬˚ (ʃƪ´▽`)~(´▽`ʃƪ) ( ¬˛¬) ~(‾▿‾) ~

ƪ(˘⌣˘)ʃ

ƪ(◦'⌣'◦ )ʃ


ƪ (^o^)ʃ

ƪ(Ơ̴̴̴̴̴̴͡.̮Ơ̴̴͡)‎​ʃ
‎​

ƪ( •̃͡-̮•̃͡)ʃ
‎​

ƪ‎​​​‎​{^⌣^}ʃ

ƪ("╰ _ ╯ )ʃ

ƪ(..•͡˘_˘ •͡..)ʃ

ƪ("▔□▔)ʃ

ƪ♌•͡˘.˘ •͡♌ʃ

ƪ(ˆ▽ˆ)ʃ

((y) •̃͡ з •̃͡)(y)

ƪ(•͡˘ε˘ •͡ )ʃ

ƪ‎​(•. --͡)ʃ

ƪ‎​​‎​(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩__-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)ʃ

ƪ(✖╭╮✖)ʃ

ƪ(°ロ°")ʃ

ƪ(♥•*⌣*•♥)ʃ

ƪ(^_^)ʃ

ƪ‎​(^ヮ^)ʃ

ƪ("˘ _˘ ")ʃ

ƪ(‾o‾")ʃ

ƪ(@⌣@)ʃ

ƪ(‾o‾")ʃ

ƪ(ー`,´ー")ʃ

ada yang Mau nambahin gg ?? biggrin

Yang pengin symbol-symbol BBM, ÇếĶ¡Ð˚°º°˚ţťţť...:

(☉ ¿ ☉)

└▶‎ ◀┓ ☂ ☇ ⌣ © ® ™ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ ♢ ♤ ♧ ♡ ✡ ☠ ☮ ☏ ♩ ♪ ♬ ♭ № Σ Λ Γ ✓ ✗ ☐ ☑ ⇆ → ↓ ※ ☀ Æ ✆ ✉ ☀ ♊ ♏ ♓ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♓ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♈ ♉ ♒ ♋ ♌ ♎ Π Σ † τ λ ▲ △ ▼ ▽ № • ◦ ¤ * ℠ ☺ ¶ ± µ ø œ ¿ ¡ ª ¹ ² ³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ $ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ < { « ~ = ± “ ^ % ] > } » \ ÷ ` ” | ∫ ∑ † ‡ … ¦ ¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ** *† ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ ▲ ► ▼ ◄º ¹ ² ¼ ½ ¾ λ ₪ Ж ‡ § Я ♓Đ я ω ζ β ά Ǽ Ŋ Ö Õ Ñ Ð Ħ Ŧ т й щ Θ ς ώ ξ Є ε Џ Ä È Š Þ ß J Π Σ † τ ¢ П в ю д л ш ц м к Б б ч ф Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề

ĪäÅÄÀÁÂåãâÆàæĄąάαâáàÂâÃãΆÆæ ЪЂВβßļЗв Ç¢çςŒœτĎđďÐð ĘęëêÊÈÉ€Ëéè€ξ∑ΣẾỀéèєЄe Эзэ ₣ƒ ĠĜğģĢĞ. ΉŀļĦĥĤħђн ÏĮįΊ¡ïîÍíÌìÎîīıĭΐĬ Ĵĵ ЌКĶķĸк £ĿŁĻĽĹĺļĽľŀł₤. мМ ИийñÑЙŊŋήηňŇ ΦθóòÓÒÔôÖöÕõΌØøσƠơо þÞρ Я®ŖŘяѓŗ §šŠ§ŞşŚśŜŝ †ŦŧŤŢţťтτ ЏŲųΰÚúÙùÛûÜüµυЏƯưцẀẁẂẃẄẅώШЩŴŵωшщ Х× ¥ỲУЧўчЎ¥ÿ¥ΎÿýŹŻżŽŹźžÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêë ìíîïðñòóôõö

♥̸̨-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸♥̸̨ ¸.•*¨*`•.¸.•*¨¨*`•. •ː̗̀☀•°*ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́•*°•☀ː̖́• ♌•.:¨•≈※♈※≈•.:¨•♌ ж*°¨°*Ж*°¨°*ж *¨☀°¨¤ζ№ζ¤¨°☀¨* •.:¨•☃•.:¨•. ¨♋◦♍◦♋¨ ˚°º°˚¨☀°°♓εïз♓°°☀¨˚°º°˚ •☀°♡◦∙°¨•♥•¨°∙◦♡°☀• ω•∙…◦*∙~Ώ~∙*◦…∙•ω •♦°°*¨ºεïзº°¨*°°♦• .*¨°º¤•°☀°•¤º°¨*. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ♡̷̴̬̩̃ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ː̗̀☀̤̈ ♡̷

CURRENCY CODES:

¤ $ ¢ £ ¥ ₣ ₤ ₧ € ₯ % ‰

MATHEMATICAL CODES:

− + ± × ÷ % ‰ = ≠ ≈ ≡ < > ≤ ≥ ∞ ⅛ ¼ ⅜ ½ ⅝ ¾ ⅞ ∫ ∂ ∆ ∏ ∑ √ ∟ ∩ ∙ Ƒ ⁄PUNCTUATION AND OTHER CHARACTERS:

!” # ‘ ( ) * , – . / : ; ? @ [ \ ] ^_ { | } ~ ‚ „ … † ‡ ‹ ‘ ’ “ ” • – — ™ › ¡ ¦ © ª « ¬ ® ° ² ³ Μ ¶ · ¹ º » ¿ ℅ ⁿ § ¨ ― ‣ ‾ ‼ № ← → ↑ ↓ ♀ ♂ ♩ ♪ ♬ ♭ ℠⌣ ✆ ✉ ★ ☆ ♂ ♀ ▲ ► ▼ ◄MISCELLANEOUS SYMBOLS:

☀ ☁ ☂ ☃ ☇ ☎ ☐ ☑ ☹ ☺ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♠ ♤ ♥ ♡ ♦ ♢ ♣ ♧LATIN-1SUPPLEMENTI:

¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ßà á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿLATIN EXTENDED-AEUROPEAN LATIN:

Ā ā Ă ă Ą ą Ć ć Ĉ ĉ Ċ ċ Č č Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī ī Ĭ ĭ Į į I ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺ ĺ Ļ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋ Ō ō Ŏ ŏ Ő ő Œ œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř ř Ś ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű ű Ų ų Ŵ ŵ Ŷ ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſLATIN EXTENDED:

-Bƀ Ɓ Ƃ ƃ Ƅ ƅ Ɔ Ƈ ƈ Ɖ Ɗ Ƌ ƌ ƍ Ǝ Ə Ɛ Ƒ ƒ Ɠ Ɣ ƕ Ɩ Ɨ Ƙ ƙ ƚ ƛ Ɯ Ɲ ƞ Ɵ Ơ ơ Ƣ ƣ Ƥ ƥ Ʀ Ƨ ƨ Ʃ ƪ ƫ Ƭ ƭ Ʈ Ư ư Ʊ Ʋ Ƴ ƴ Ƶ ƶ Ʒ Ƹ ƹ ƺ ƻ Ƽ ƽ ƾ ƿ ǀ ǁ ǂ ǃLOVƎCROATIAN DIGRAPHS MATCHING SERBIAN CYRILLIC LETTERS:

DŽ Dž dž LJ Lj lj NJ Nj njPINYIN DIACRITIC-VOWEL COMBINATIONS

Ǎ ǎ Ǐ ǐ Ǒ ǒ Ǔ ǔ Ǖ ǖ Ǘ ǘ Ǚ ǚ Ǜ ǜADDITIONS:

ǝ Ǟ ǟ Ǡ ǡ Ǣ ǣ Ǥ ǥ Ǧ ǧ Ǩ ǩ Ǫ ǫ Ǭ ǭ Ǯ ǯ ǰ DZ Dz dz Ǵ ǵǺ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿADDITIONS FOR SLOVENIAN AND CROATIAN:

Ȁ ȁ Ȃ ȃ Ȅ ȅ Ȇ ȇ Ȉ ȉ Ȋ ȋ Ȍ ȍ Ȏ ȏ Ȑ ȑ Ȓ ȓ Ȕ ȕ Ȗ ȗADDITIONS FOR ROMANIAN:

Ș ș Ț țCZECH, SLOVAK, AND SLOVENIAN:

Á á Ą ą Ä ä É é Ę ę Ě ě Í í Ó ó Ô ô Ú ú Ů ů Ý ý Č č ď ť Ĺ ĺ Ň ň Ŕ ŕ Ř ř Š š Ž žFRENCH:

À à  â Æ æ Ç ç È è É é Ê ê Ë ë Î î Ï ï Ô ô Œ œ Ù ù Û û Ü ü « » € ₣GERMAN:

Ä ä É é Ö ö Ü ü ß « » „ “ ” ° € £GREEK:

Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ωBASED ON ISO 8859-7:

ʹ ͵ ͺ ; ΄ ΅ Ά · Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω Ϊ Ϋ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χ ψ ω ϊ ϋ ό ύ ώVARIANT LETTERFORMS:

ϐ ϑ ϒ ϓ ϔ ϕ ϖ ϗARCHAIC LETTERS:

Ϙ ϙ Ϛ ϛ Ϝ ϝ Ϟ ϟ Ϡ ϡHAWAIIAN:

Ä ä Ē ē Ī ī Ō ō Ū ū ʻITALIAN:

À à Á á È è É é Ì ì Í í Ò ò Ó ó Ù ù Ú ú « » € ₤POLISH:

Ą ą Ę ę Ó ó Ć ć Ł ł Ń ń Ś ś Ź ź Ż żROMANIAN:

Ă ă Â â Î î Ș ș Ş ş Ț ț Ţ ţRUSSIAN (РУССКИЙ) (CYRILLIC):

А а Б б В в Г г Д д Е е Ж ж З з И и Й й К к Л л М м Н н О о П п Р р С с Т т У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я яCYRILLIC EXTENSIONS:

Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ Ґ ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ ґBASIC RUSSIAN ALPHABET:

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю яSPANISH:

Á á É é Í í Ñ ñ Ó ó Ú ú Ü ü « » ¿ ¡ € ₧TURKISH:

I ı Ö ö Ü ü Ç ç Ğ ğ Ş ş ₤IPA EXTENSIONS:

ɐ ɑ ɒ ɓ ɔ ɕ ɖ ɗ ɘ ə ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ ɟ ɠ ɡ ɢ ɣ ɤ ɥ ɦ ɧ ɨ ɩ ɪ ɫ ɬ ɭ ɮ ɯ ɰ ɱ ɲ ɳ ɴ ɵ ɶ ɷ ɸ ɹ ɺ ɻ ɼ ɽ ɾ ɿ ʀ ʁ ʂ ʃ ʄ ʅ ʆ ʇ ʈ ʉ ʊ ʋ ʌ ʍ ʎ ʏ ʐ ʑ ʒ ʓ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʙ ʚ ʛ ʜ ʝ ʞ ʟ ʠ ʡ ʢ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨIPA CHARACTERS FOR DISORDERED SPEECH:

ʩ ʪ ʫ ʬ

*SA**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID*(•̃͡-̮•̃͡)*ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**ID**SA*
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
ś ĞōōĎ ♏ōŕήίήģ ј
ά τó λłł έ
ή ♏ŷ ƒŕίεήď ν
τ Hάvε ά ήίćε ί
ó ďάY л
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
*SA**PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL*(•̃͡-̮•̃͡)*PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL**PL**SA*

» Yцкs marii ☺ Yцкs marii «
~o)~||>
._/ \_.

(smirk̸Ǧǿǿƌ (smirk
(smirkŊίğ♓τ̸(smirk

~fóŕ λłł ♏ŷ ƒŕίεήď ~
(smirkƧ̷̜̌̋êèT(smirk
(smirkЮÈÁMs(smirk

¸. •°°•.¸ ¸.•°°•.¸ ¸.•°°•.
ː̗̗̀̀ ː̖̖́́ ♥ Hάvε ̈́ά ̈́ήίćε ̈́ďŕεάM♥ ː̗̗̀̀ː̖̖́́
°•.¸¸.•° °•.¸¸.•° `°•.¸¸.•°

c̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼wewc̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼ wew c̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼wewc̼.̀̽-̯̫̽̈́.́̽ɔ̼

_________
,______/"|___<=-P,//__\__, // ;!__(@)__!_____!(@)___! (y) (•̃͡-̮•̃͡)∫ Ϛ♥ ☺ wink ☁/ \☁ ‎​Şĭ Şĭ Şĭ (y) ‎​​ (y) biggrin,/ <<3 Şεέεέεþþ”!!! _/\_ Jgn heran jika keliatan ambruuuuk...ntar kalau dah disave memopad kirim via BBM liat aja hasilnya ya wink Ini sudah sering kita liat tapi ga pa2 mungkin aja ada yg blm liat sekalian masuk thread ini ٩(-̮̮̃-̃)۶٩(͡๏̯͡๏)۶٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶٩(•̮̮̃•̃)۶٩(̮̮̃̃•̃)۶٩(̮̮̃•̃)۶ «̶ː̖́[ş̲̅ι̅e̲̅e̲̅p̅i̲̅и̲̅g̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[b̲̅σ̲̅я̲̅i̲̅и̲̅g̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[ş̲̅i̲̅c̲̅k̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[ι̅α̲̅z̲̅i̲̅и̲̅e̲̅ş̲̅ş̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[σ̲̅u̲τ̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[н̲̅e̲̅α̲̅d̲̅α̲̅c̲̅н̲̅e̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[н̲̅u̲и̲̅g̲̅я̲̅y̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[d̲̅я̲̅i̲̅v̲i̲̅и̲̅g̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[f̲̅α̲̅м̲̅i̲̅ι̅y̅].[τ̲̅i̲̅м̲̅e̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[τ̲̅v̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[b̲̅α̲̅d̲̅].[м̲̅σ̲̅σ̲̅d̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[α̲̅v̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[b̲̅u̲ş̲̅y̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[c̲̅σ̲̅ι̅e̲̅g̲̅e̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[g̲̅y̅м̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[z̲̅u̲]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[d̲̅и̲̅d̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[ω̲̅σ̲̅я̲̅k̲̅]ː̗̀»̶ «̶ː̖́[αv̅α̲̅i̲̅ι̅α̲̅b̲̅ι̅e̲̅]ː̗̀»̶ »̶♥♥> [̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ][̲̅̅ ]> ♥♥« ⌣..

»ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. ː̗̀☀̤̣̈̇

ː̖́ː̗̗̀̀ ː̖̖́́♥H̳̿A̳̿V̳̿E̳̿ ̈́A̳̿ ̈́N̳̿I̳̿C̳̿E̳̿ ̈́W̳̿E̳̿E̳̿K̳̿E̳̿N̳̿D̳̿♥ː̗̗̀̀ ː̖̖́́-̶̶

•-̶̶•̸Ϟ•̸ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

•̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶-̶̶•-̶̶•̸Ϟ•̸ ː̗̀ ː̖́ ː̗̀ ː̖́ •̸Ϟ•̸-̶̶•-̶̶‎

(•͡. •͡ !)ε(•˛.•̃)зε(¬.¬)зε (•̃͡-̮•̃͡)з(•̃o•̃)

zodiac

Tersenyum (^_ ^)

Tersenyum (^- ^)

Tertawa lebar (^O^)

Senyum simpul (^ . ^)

Bersorak riang (^O^)/

Berseru (^ 3 ^)

Senyum malu, tersipu (*^-^*)

Senyum merona (o^-^o)

Merasa terganggu (“- ”

Gugup (-_-

Garuk-garuk kepala f(^_^)

Menangis (T_T)

Menitikkan air mata (;_

Manyun (” ~ “)

Geram (>_<) Marah (-_- #) Bete (+_+) Pusing (x_x) Bertanya-tanya ( ?_?) Melotot, heran (@_@) Tidur (__)zzZZ Bosan sampai ketiduran (__’) Good bye (^o^)/~~ Memohon m(__)m Mendengarkan w( ^_^) Mencium (*^3^ ) Dicium (*^.^* ) Malu (=_nod Tersipu (#^^# ) Bermimpi (__)..ooO menulis X(. . ) Berlari ((( (((;^ ^) Tergesa-gesa C= Ctear;’_’) Putus asa (o__)o Acungkan jempol (^_^)d Tanda peace (^_^)v Ngajak berantem (p^ ^)p Merokok (” 3 “)y-~~~- Merokok y(^o^ )..ooO Ultraman (@|@ ) Satria Baja Hitam (@w@) ET (-)(-) Tikus (” )~ Kodok n(“~”)n b**i (^o_o^) Kucing(=^.^= ) Celingukan (‘-’ ) (._. ) ( ._.) ( ‘-’) symbol BlackBerry®  ☎ ☇ ☁ ☂ ♥ ♣ ♠ ♦ © ® ™ ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ ☎ ♍ ♑ ♉ ♐ ♈ ♒ ♋ ♌ ♎ Σ Λ Γ ☑ ☀ Æ ⇆ ☎ ✆ ✉ ♊ ♏ ♓ ‪ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ Π Σ † τ λ ※ ▲ △ ▼ ▽ № • ◦♏♠ ♥ ♣ ▲ ▼ ☎ ☁ ☂ ♋ ☇ ☺ ♡ ♑ ♌ † ♓ ♊ ♐ ✉ ⌣ ☎ ☑ ✆ ✉ ☀ ♠♣♥♦ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ ☂ ☆ ★♠ ♦ ♣ ♡ ♥  © ® ☺ § ™ ¤ ♂ ♀ * ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ♋ ¶ ø œ Œ ¹²³ ¬ ∞ ° • o ‰ ∏ µ Δ Ω √ ¢ ¥ € £ ƒ $ ≤ ≥ ± ≠ ~ ≈ ¼ ½ ¾ (( )) [ < { « ~ = ± “ ^ % ] > } » \ ÷ ` ” | ∫ ∑ †
‡ … ¦ ¿ ¡¤ ± µ ð̀́ Ώ Δ Θ έ ζ‍‍ ‍† ‡ ₣ ¬ ª ¯ ÷ Ξ♥ ♦ ♣ ♠ ▲ ► ▼ ◄º ¹ ² ¼
½ ¾ °® ©™♥ • @ √ ™ № ~ ξ € ≈ ® û â î ♣ ♠ εїз ^ + * % # ¨ o 0 »-> ø ¤ ?
¿ © † ♡ <-« ø ж ° ± Ψ۝ § ▲♦ ¶ $ ¼ ½ ¾ x☀♥♡☎°º¤•εïз © ® ◦ ♠ ♣ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = » « ▲ γ ©†εïз ® © °¹²³∙ ◦ ♠ ♣ ° Ψ № ∑ ξ ζ ω ∏ √ ¤ ∞ ≠ ^_^ = ≈ ▲ γ ō ε ┌ ω § Θ I ™ ۝ù ν ώ x ч ž »»–><–«« ☀ ♥ ¼ ½ ¾ x » «
☀ e△.:*¨.:*√ ¤ ∞ ™ ♈ ♋ ≈ Ш ǎ ☃ ☎ ☺ Í Î Ï Ð ÑÒ Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü ÝÞ ß
àá â ã ä å æ ç è é ê ëì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ Āā Ăă Ąą
Ć ć ĉ Ċ ċ Čč Ď ď Đ đ Ē ē Ĕ ĕ Ė ė Ę ę Ě ě Ĝ ĝ Ğ ğ Ġ ġ Ģ ģ Ĥ ĥ Ħ ħ Ĩ ĩ Ī
ī Ĭĭ Į į İ ı IJ ij Ĵ ĵ Ķ ķ ĸ Ĺĺ ļ Ľ ľ Ŀ ŀ Ł ł Ń ń Ņ ņ Ň ň ʼn Ŋ ŋŌ ō Ŏő Œ
œ Ŕ ŕ Ŗ ŗ Ř řŚ ś Ŝ ŝ Ş ş Š š Ţ ţ Ť ť Ŧ ŧ Ũ ũ Ū ū Ŭ ŭ Ů ů Ű űŲ ų Ŵ ŵ Ŷ
ŷ Ÿ Ź ź Ż ż Ž ž ſ ƒ Ǻ ǻ Ǽ ǽ Ǿ ǿ ˆ ˇ ˉ ˘˙ ˚ ˛ ˝ ;· Έ Ή Ί Ό Ύ Ώ ΐ Α Β Γ
Δ Ε Ζ Η Θ Ι Λ Κ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ ΦΧ Ψ Ω ΪΫ ά έ ή ί ΰ α β γ δ ε ζ η θ
ι κ λ μ ν ξ ο π ρ ς σ τ υ φ χψ ω ϊ ϋ ό ύ ώ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ў Џ
А Б В Г Д Е Ж З И Й КЛ Н О П Р С Т УФ Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Яб в г д е
ж з и й к л м но п р с т у ф х ц ч ш щъ ы ь э ю я ёђ ѓ є ѕ і јј љ њ ћ
ќ ў џ Ґ ґ Ẁ ẁ Ẃ ẃ ẅ Ẅ Ỳ ỳ – — ― ‘‚ “ ” „ † ‡ •… ‰ ′ ″‹› ‾ ⁄ ₣ ₤ ₧ € №
™ ∂ ∏ ∑ ∕ ∙ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◦ [1] ♦ • Ǻǻ Ǽ ǽ Ế ế Ề °©·. ◦ εïз ♥♡ ♠♣※△∞≈¤
• . •®™†» «▲△▼№↓Ψ∑ξζω∏√ o(‧”’‧)o ºº*.:*¨ ..:*•.‧::‧ • ♥~♡~ō~↓oaPpY ω ♥
* ◦☎ ♥ ♡ ♠♡♣♤♥♧ Ẁ ẁ Ẃ ẃ Ẅ ẅ Ế ế Ề ề ½ ¾ ≈ ≠ ≤ ≥ ┌ ┐ └ │┌ ┐└ ☎ ☇ ☁ ☂ ♥
♣ ♠ ♦ © ® ™ ☂ ☃ ☁ ☇ ⌣ ¶ ¿ § ø œ Œ Þ ™ ♥ ♣ ♠ ♦ ☎ ♍ ♑ ♉ ♐ ♈ ♒ ♋ ♌ ♎ Σ Λ
Γ ☑ ☀ Æ ⇆ ☎ ✆ ✉ ♊ ♏ ♓ ‪ Δ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤ ♧ ♡ Π Σ † τ λ ※ ▲ △ ▼ ▽ № •
◦♏♠ ♥ ♣ ▲ ▼ ☎ ☁ ☂ ♋ ☇ ☺ ♡ ♑ ♌ † ♓ ♊ ♐ ✉ ⌣ ☎ ☑ ✆ ✉ ☀ ♠♣♥♦ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓  Δ Σ Λ Γ Ψ Φ Θ Ξ Ω ♢ ♤

0 komentar:

Posting Komentar